CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Het schoolbestuur sloot een beleidscontract af met het Vrij CLB van Ninove.

Contactgegevens:

Adres: Kluisweg 13, 9400 Ninove


Telefoon: 054/33 90 19


Voor algemene vragen kan je contact opnemen met onze onthaalmedewerker:

Thomas Van den Bogaert – mail: thomas.vandenbogaert@clbninove.be

Voor medische vragen kan je terecht bij:

Iryna Brouckaert – mail: iryna.broeckaert@clbninove.be

Op de website vindt u alle nodige info om u eventueel verder te helpen.

CLB-medewerkers:

CLB Ninove bestaat uit drie regioteams: regioteam Denderleeuw-Ninove, regioteam Geraardsbergen en regioteam

Pajottenland.

Onze school wordt begeleid door regioteam Pajottenland.

Hoe werkt het CLB?

Het CLB werkt onafhankelijk, gratis en discreet. Zowel ouder(s), leerlingen als de school kunnen het CLB om hulp vragen.

Elke school wordt door één CLB begeleid. Als leerling of ouder kan je je CLB dus niet vrij kiezen. Bij schoolverandering

behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid tot de inschrijving in een school die onder de

verantwoordelijkheid van een ander CLB valt.

Het CLB respecteert de rechten van elke minderjarige in de jeugdhulp en de privacywetgeving. CLB-medewerkers

hebben beroepsgeheim, wat betekent dat je hen dingen in vertrouwen kan zeggen zonder dat dit doorgezegd wordt aan

iemand anders.

Het CLB heeft regelmatig overleg op school, hetzij via een Multidisciplinair Overleg of met de directie, de zorgcoördinator

of een leerkracht. Bij een hulpvraag voor een welbepaalde leerling sluiten ouders (en eventueel leerling) als

evenwaardige partners bij dit overleg aan.

Het CLB werkt met relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is (bv. leerlingenvolgsysteem,

schooldossier...), net zoals de school relevante informatie over de leerlingen in begeleiding bij het CLB bevraagt. Ouders

kunnen aangeven welke informatie wel of niet mag uitgewisseld worden. School en CLB houden bij het doorgeven en

het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de

bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Meer uitleg?

Kijk op de website www.clbninove.be of op www.ond.vlaanderen.be/clb